Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van BNC Distribution B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: BNC).

Doeleinden verwerken persoonsgegevens
BNC verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden: bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, met het oog op een (toekomstig) werkgever-/ werknemer-relatie, gezien een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkene.

BNC verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van BNC.

Omgang met en toegang tot persoonsgegevens
BNC geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. BNC behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven. BNC streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Verder past BNC bij elke verwerking een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets toe: dat wil zeggen dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het doel en dat het doel niet op een andere, voor de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene minder nadelige wijze, kan worden gerealiseerd. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van BNC, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

BNC beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. BNC maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. BNC is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan BNC. BNC deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen (en indien van toepassing: van onze klant of relatie), tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

De medewerkers van BNC respecteren de (internationale) privacywetgeving alsmede het privacybeleid van BNC, zoals onder andere opgenomen in het Privacyreglement BNC. De rol Privacy Agent creëert zoveel mogelijk awareness en ziet toe op naleving van voornoemde wetgeving en beleid.

Alle emailberichten van BNC-medewerkers worden automatisch voorzien van een disclaimer waarmee de ontvanger bewust wordt gemaakt van de risico’s die het delen of niet (tijdig) verwijderen van de informatie van het emailbericht met zich meebrengen als gevolg van de privacywetgeving.

BNC hanteert voor gebruikers van de BNC-website het beleid zoals opgenomen in ‘Privacy & cookies’.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet
Ingeval van vragen over welke gegevens over u en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is BNC altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. Daarnaast kunt u ook inzage krijgen in uw gegevens die door BNC worden verzameld, of wijziging dan wel verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder dat BNC daarvoor kosten in rekening brengt. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van BNC via de verschillende media. Indien u een van voorgaande verzoeken heeft, kunt u deze schriftelijk indienen via ons contactformulier.

Wijziging van deze Privacyverklaring
BNC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Contactgegevens:
BNC Distribution
Wasaweg 3a
9723 JD Groningen